– Phương thức thanh toán: thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nội dung hợp đồng đã ký kết.